Tema Teknologi

Hvert af de seks temaer beskrives ud fra følgende model:

 

Temaet indledes af et afsnit med en kort beskrivelse af baggrunden for temaet. Dernæst følger

 

  • børn har brug for
  • det betyder
  • sådan gør vi

 

I modellen beskrives først et mål udtrykt som ”børn har brug for”. Denne beskrivelse

uddybes yderligere i afsnittet ”det betyder”, hvor det nøjere beskrives, hvad målet

indeholder. Her beskrives, hvordan de enkelte temaer kan have betydning for de

grundlæggende værdier.

 

Hvert af de seks temaer afsluttes med ”sådan gør vi”.

I ”sådan gør vi” er først nævnt de obligatoriske tiltag, som er gældende for hele børne–

og skoleområdet at arbejde med - og følge op på i de kommende fire år.

 

 

Dernæst følger mulige tiltag, som institutionerne ikke er forpligtet til at følge – men

som de naturligvis kan arbejde videre med, hvis det giver mening i institutionen.

 

Decentralt udvikler institutionerne selv øvrige tiltag, hvis de mulige tiltag ikke ønskes eller

allerede er implementeret i institutionen. Baggrunden herfor er, at alle institutioner til

stadighed udvikler decentrale projekter og hermed bidrager aktivt til udviklingen på hele

børneområdet.

 

 

Teknologi

Børn har bl.a. brug for digitale kompetencer for at kunne håndtere forandringerne globalt,

nationalt og lokalt. Når nutidens børn bliver voksne, vil det være en selvfølge, at de er

fortrolige med teknologiens betydning og digitaliseringen. Det vil være vigtigt i relation til

mange af livets facetter, ikke mindst det fremtidige arbejdsmarked. Børn skal lære at

forstå, betjene og have respekt for moderne teknologi samtidig med, at de udvikler

kompetencer til at forstå konsekvenser ved forkert eller uforsigtig brug.

 

 

Børn har brug for

 

at kende teknologiens muligheder og begrænsninger samt at kunne agere i en digital verden.

 

Det betyder, at

 

  • børn får respekt for teknologien og dens muligheder
  • børn lærer etiske spilleregler i forbindelse med anvendelse af teknologi
  • familie og institution understøtter børns udnyttelse af de mangfoldige muligheder, teknologien giver dem
  • børn får fokus på de muligheder, der er i de elektroniske medier
  • børn får en sund og balanceret brug af digital kommunikation
  • børn lærer at bruge de digitale muligheder som naturlige værktøjer i deres opgaveløsning
  •  

Sådan gør vi:

 

Obligatoriske tiltag:

 

Standard it platform på alle skoler

Forvaltningen vil i 2009 arbejde henimod, at alle skoler snarest muligt får en fælles

minimumstandard for tilgængeligt og funktionsdygtigt netværk på den enkelte skole. Der

fastsættes standarder for minimum hastighed og acceptabel nedbrudstid. Endvidere skal

det sikres, at der er fornøden teknisk back-up, evt. som en fælles funktion for alle skoler.

Der ansættes en it-medarbejder til at sikre skolernes driftssikkerhed omkring skolernes

undervisning med moderne teknologi.

kontaktperson: Henrik Nellager, e-mail: henrik.nellager@glostrup.dk

 

 

Elektroniske medier

I hver institution er der mindst én medarbejder, der har ansvar for at holde sig orienteret

om de muligheder, der er med ny teknologi fx interaktive tavler, elektroniske medier,

spil og programmer. Disse resursepersoner fungerer som rådgivere for kollegerne og i

forhold til de enkelte børn/elever. Medarbejderen har ansvaret for, at området

videreudvikles inden for den enkelte institution. Der etableres netværk i det enkelte

distrikt eller kommunen som helhed.

Der oprettes i perioden 2009 - 12 en kommunal funktion som pædagogisk

indsatskonsulent på deltid til at vejlede og rådgive resursepersonerne.

Institutionerne er ansvarlige for den første del, medens forvaltningen er ansvarlig for den

sidste del af tiltaget.

kontaktperson: Allan Ø. Larsen, e-mail: allan.larsen@glostrup.dk

 

 

Computerværksted med billedredigering

Der sættes fokus på børns arbejde med det billedmæssige digitale univers.

Forvaltningen nedsætter en projektgruppe i 2009 med henblik på i samarbejde

med Glostrup Bibliotek at etablere computerværksted på biblioteket med mulighed

for digital redigering af billeder og video.

kontaktperson: Anne Marie Brems, e-mail: annemarie.brems@glostrup.dk

 

 

Videomaraton

Der gennemføres en fælles kommunal videomaraton, hvor skole, SFO og klubber

kan deltage med grupper af børn.

Der afsættes en pulje til afvikling af videomaraton i årene 2010-11. Forvaltningen

er ansvarlig for iværksættelsen.

kontaktperson: Allan Ø. Larsen, e-mail: allan.larsen@glostrup.dk

 

 

Etiske spilleregler

Den moderne teknologi giver mange muligheder for såvel skriftlig som mundtlig

og visuel kommunikation på alle steder og tider af døgnet – men den giver også

en potentiel risiko for misbrug. Institutionerne skal lære børn at omgås teknologi

med respekt og undervise dem i, hvilke konsekvenser uhensigtsmæssig anvendelse

af teknologien kan have.

Planer for indsatsen skal fremgå af institutionens hjemmeside ultimo 2010.

 

 

Mulige tiltag:

Retningslinier for kommunikation

Institutionen udarbejder retningslinier for kommunikation, der beskriver hvordan moderne

teknologi, herunder sms-teknologi, mms-teknologi, e-mail og

hjemmesidekommunikation, må anvendes i samarbejdet mellem barn, forældre og

institution. Retningslinierne kan beskrive, hvordan og hvornår børn og forældre kan kontakte

institutionen samt hvornår, de kan forvente en reaktion fra institutionens medarbejdere.

De kan også beskrive gennemsigtigheden i arbejdet med dokumenterne for det enkelte

barn, eksempelvis hvordan arbejdes der med handleplaner, læreplaner etc. På skolerne

beskrives, hvordan Forældreintra anvendes. Retningslinierne kan offentliggøres på

institutionens hjemmeside.

 

 

Lektiestøtte

Institutionerne stiller faciliteter til rådighed, så frivillige eller medarbejdere kan give

lektiestøtte til børn med behov via computere med webcam.

 

 

Mobiltelefoner

5. – 7. klasserne udforsker mobiltelefonens anvendelighed. Der etableres et samarbejde

med ældre borgere i kommunen, som undervises af børn i brugen af mobiltelefonen

og dens muligheder.

 

 

Samarbejde med erhvervslivet

8. – 9. klasserne indleder et lokalt samarbejde med virksomheder om at afprøve og

udvikle elektroniske mediers muligheder eller indleder et samarbejde med erhvervslivet

om robotteknologi.

Opdateret 14. september 2011
Top

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Rådhusparken 2
Tlf.: 4323 6100